Kategorier
Andakt

Hold hviledagen hellig

En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet? Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.» Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

Markus 2,23-28 NBM24

Dette er en tekst som har blitt diskutert og forsøkt utlagt på flere forskjellige måter. Noen har endt opp med at lørdagen er en dag man skal holde seg i ro, andre at det er søndag. Noen har sagt at man ikke får løfte en finger, mens andre har sagt at det ikke er så nøye. Hva handler dette avsnittet fra Markus om? Hvordan holder vi sabbaten hellig?

Fariseerne mente i alle fall at Jesus ikke holdt hvilkedagen hellig, eller i alle fall Jesus sine disipler. Og da ble jo Jesus medskyldig i lovbruddet, ettersom det var han som var mesteren deres.
Budet om å holde hviledagen hellig kommer fra Moses.

Husk sabbatsdagen og hold den hellig…
For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han.

2. Mosebok 20,8 og 20,11 NBM24

Noen har forklart dette med at vi jobber og sliter seks dager i uka, og vi trenger en dag i uka til å hvile fra arbeidet og nyte fruktene av vårt verk. Og det er mulig det er noe i det. Men jeg tror det handler om å nyte det Gud har gjort for oss!

Ja, vi kan bruke tid på å sitte ned, beundre skaperverket og skjønnheten rundt oss, og det er bra å gjøre! Men jeg tror også at vi må inkludere de tingene vi tar for gitt. Martin Luther skriver i sin forklaring til den første trosartikkelen:

Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger, at han har gitt meg legeme og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser og fremdeles oppholder alt dette; likeså at han har gitt meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, ektefelle og barn, fe og alle gode ting. For alt dette er jeg skyldig å takke og love ham, tjene og lyde ham. Det er både visst og sant

Luthers lille katekisme, andre part. om Troen

Dette kan jo gjerne gjøres hver dag! Men det er altså slik at vi mennesker har en lei tendens til å glemme bort å takke Gud! Det er en av grunnene til at vi har fått en egen dag som er satt av til å akkurat dette. Vi skal stoppe opp og nyte Guds verk, akkurat slik Gud selv gjør. Det er en av de tingene det betyr å være skapt i Guds bilde.

Men jeg tror at det også ligger en enda dypere mening i dette budet. Luther har fått tak i dette i den lille katekismen.

Når Jesus sier at Menneskesønnen er Herre over sabbaten, så sier han at sabbaten ikke er en dag, men en person. Jesus er vår sabbat! Da Jesus ropte fra korset «Det er fullbrakt«, så er det akkurat det samme «fullbrakt» som ble sagt i skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Men denne gangen handler det om en ny skapelse!

Jesus, i Hans mektige, utstrakte hender, naglet til korset, så har han skapt en ny pakt ved sitt dyrebare legeme og blod! Han gav seg selv til soning for våre synder, slik at vi fris ut av syndens og dødens slaveri!

Jesus er Guds hånd som har utfridd deg. Du trenger ikke gjøre noe mer, hverken for ditt liv eller for din frelse. Alt er ferdig. Guds Sønn, Menneskesønnen, har gjort alt klart for deg. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vi gi deg sabbat for sjelen din«, sier han.

Sabbaten ble til for menneskene. For vårt beste. La oss derfor frykte og elske Gud så vi ikke forakter Guds ord, men holder det hellig, gjerne hører det og lærer det.

Måtte Guds hjelpe oss i det. Amen.